office@blue-seas.eu
0889 276910

Проект BG16RFOP002-2.092

„Блу Сийс“ ЕООД, с основна икономическа дейност с код 79.11. по КИД-2008 (Турагентска дейност), има сключен административен договор № BG16RFOP002-2.092-0039-C01 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Проектното предложение има за цел да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
Очакваните резултати са постигане на положителен ефект за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. В резултат на осъществяване на проекта, дружеството продължава да осъществява успешно своята дейност.
Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и 143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало на изпълнението на проекта: 21.12.2020 г.
Приключване на изпълнението на проекта: 21.03.2021 г.